Rolfing

Rolfing is a physically applied technique which works to improve structure, posture and movement of the human body

Mae Rolffio yn driniaeth gorfforol sydd yn gweithio ar wella strwythur ac ystum y corff a'n gallu i symud.

 

  BOOK A SPACE AT THE ROLFING INTRODUCTORY TALK (November 5th, 2pm) by filling the form at the bottom of this page. 

Cofrestrwch ar gyfer y Cyflwyniad i Rolffio (Tachwedd 5ed, 2pm) drwy lenwi'r ffurflen ar waelod y dudalen hon. 

 

ironing out the creases / smwddio'r crychau

In the process of Rolfing, mobilising the connective tissue will have positive effects. Over-all relief and well-being can be achieved. Your body’s natural relationship to gravity will be restored and your body will be in balance again. 

Mae Rolffio yn gweithio ar feinwe cysylltol y corff i greu effeithiau positif, gan gynnwys lleddfu poen a chynyddu llesiant. Bydd perthynas naturiol eich corff gyda disgyrchaint yn cael ei adfer a bydd eich corff mewn cydbwysedd unwaith eto. 

rolfing-header-light-leak.jpg
 
rolfin-image.jpg

 

 

Book a space at the Rolfing Introductory Talk on November 5th, 2-2:45pm, Nurture Centre

Cofrestrwch ar gyfer y cyflwyniad am Rolffio ar Dachwedd 5ed, 2-2:45yp, Canolfan Magu

Name / Enw *
Name / Enw

huge benefits / buddiannau enfawr

– For people who feel out of balance and chronically tense / I bobl sy'n sy'n teimlo'n anghytbwys ac yn dioddef tensiwn cronig

 - For people who are exposed to unilateral strain at work / I bobl sy'n agored i straen unochrog yn y gwaith

For people who wish to improve their agility and their body awareness (e.g. for sports, yoga, dancing, acting) / I bobl sydd eisiau gwella eu hystwythder a'u ymwybyddiaeth o'u cyrff

During Rolfing sessions you lie relaxed on a padded table, and the 'Rolfer' will apply sensitive and precise pressure to specific areas of your body. 

Yn ystod sesiynau Rolffio, byddwch yn gorwedd ar fwrdd tylino cysurus tra bydd yr ymarferwr yn gosod pwysau sensitif a manwl i rannau penodol o'ch corff.